Zorg voor alle leerlingen

Onze school heeft dit jaar vijf groepen. In het schooljaar 2020-2021 kennen we de groepen 1/2, 3, 4/5, 6/7 en 8. We hadden dit jaar de kans om een groep extra te formeren, zodat we een gemiddelde groepsgrootte kennen van ongeveer 20 leerlingen. Vanaf de kerstvakantie is groep 2 gecombineerd met groep 3, zodat groep 1 met de instroomgroep niet te groot wordt. Daarnaast is voor ons de combinatiegroep 2/3 een groep met veel mogelijkheden en voordelen.

We gaan uit van het unieke van elk kind. Dat betekent ook dat elk kind zijn of haar eigen onderwijsbehoeften heeft. Die onderwijsbehoeften worden drie keer per jaar door de leerkrachten en de IB’er besproken. Ook gesprekken met ouders en de kinderen zelf helpen ons om tegemoet te komen aan datgene wat het kind helpt om goed te kunnen leren en zich veilig te voelen op school. In de groep komt een leerkracht bij ons op school tegemoet aan onderwijsbehoeften door middel van:
– het geven van instructie en verlengde instructie
– een gedifferentieerd onderwijsaanbod
– evaluatie van het geleerde
– kindgesprekken
– verschil in benadering van elke leerling.
Op deze manier proberen we om elk kind dat onderwijs aan te bieden dat bij hem of haar past en dat het kind helpt om zijn of haar doel te halen.

We helpen kinderen om hun doel te halen

Toch is dat voor een aantal kinderen nog niet voldoende om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Daarom is er extra zorg op onze school georganiseerd.Mocht alle hulp in de eigen groep niet voldoende zijn, dan zoeken we naar andere mogelijkheden. Extra hulp in of buiten de klas kan soms na korte tijd al het gewenste resultaat opleveren. Aan de hand van specifieke doelen wordt er een bepaalde periode, in overleg met de ouders, met een leerling gewerkt aan zijn of haar leerprobleem. Soms gebeurt dat in de klas, maar soms ook in een klein groepje of met individuele hulp buiten de klas. Daarnaast is er de mogelijkheid om externe hulp in te schakelen als de problematiek niet met eigen middelen is op te lossen.