Zorg voor alle leerlingen

Onze school heeft vier groepen. In het schooljaar 2019-2020 kennen we de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Alle leerlingen zitten in zogenaamde combinatiegroepen; twee leerjaren gecombineerd tot één groep. Dit vraagt van de kinderen een vrij zelfstandige werkhouding. Een kind leert zo al snel dat het niet uitsluitend afhankelijk is van de leerkracht, maar ook zelf naar oplossingen kan zoeken of hulp kan vragen aan klasgenootjes.

We gaan uit van het unieke van elk kind. Dat betekent ook dat elk kind zijn of haar eigen onderwijsbehoeften heeft. Die onderwijsbehoeften worden drie keer per jaar door de leerkrachten en de IB’er besproken. Ook gesprekken met ouders en de kinderen zelf helpen ons om tegemoet te komen aan datgene wat het kind helpt om goed te kunnen leren en zich veilig te voelen op school. In de groep komt een leerkracht bij ons op school tegemoet aan onderwijsbehoeften door middel van:
– het geven van instructie en verlengde instructie
– een gedifferentieerd onderwijsaanbod
– evaluatie van het geleerde
– kindgesprekken
– verschil in benadering van elke leerling.
Toch is dat voor een aantal kinderen nog niet voldoende om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Daarom is er extra zorg op onze school georganiseerd.

Mocht alle hulp in de eigen groep niet voldoende zijn, dan zoeken we naar andere mogelijkheden. Extra hulp buiten de klas kan soms na korte tijd al het gewenste resultaat opleveren. Aan de hand van specifieke doelen wordt er een bepaalde periode, in overleg met de ouders, met een leerling gewerkt aan zijn of haar leerprobleem. Soms gebeurt dat in de klas, maar soms ook in een klein groepje of met individuele hulp buiten de klas. Daarnaast is er de mogelijkheid om externe hulp in te schakelen als de problematiek niet met eigen middelen is op te lossen. Een aantal leerlingen kennen een taalachterstand. Het gaat hier voornamelijk om een achterstand op leesgebied, spellinggebied of beiden door dyslexie of een vermoeden van dyslexie. Deze leerlingen zijn bij ons in beeld en krijgen extra hulp in kleine groepjes. Daarnaast hebben ze meer tijd voor toetsen en wordt Engels bij hen mondeling afgenomen. Er zijn geen kinderen met een andere voertaal dan het Nederlands.

De leerlingenzorg is volgens een cyclisch proces georganiseerd. We zorgen zo voor continuïteit in onze leerlingenzorg. Doel van de leerlingenzorg is dat kinderen in de eigen groep zo optimaal mogelijk kunnen leren. We kijken daarvoor naar de onderwijsbehoeften van elke leerling. Twee keer per jaar heeft de intern begeleider een gesprek met de groepsleerkrachten over de vorderingen van de groep en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daar waar nodig wordt extra hulp geboden, het liefst binnen de eigen groep. Mocht het meer effect hebben, dan wordt ook hulp buiten de groep geboden. Als er behoefte aan is, kan er ook externe hulp worden ingeschakeld. Van elke leerling is een dossier aangelegd met gegevens over toetsresultaten, gespreksverslagen, handelingsplannen en overige zaken. Deze dossiers kunnen altijd door ouders worden ingezien. De dossiers zijn voor het grootste gedeelte digitaal.

De Kluinveenschool is onderdeel van samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs.
Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D (Expertise en Dienstenteam) ingericht met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding in de vorm van onderwijsarrangementen, consultatie en begeleidingsplannen. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken. Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV.
De school werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs kunnen volgen. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over een hoogbegaafheidsspecialist, een gedragsspecialist en een intern begeleider. De school beschikt over een betrokken en professioneel team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en te verhelpen.