IPC op de Kluinveenschool in een notedop.

Waarom IPC?
Kinderen moeten leren op school. Maar wat is leren en hoe kun je dat zo goed mogelijk doen?
Voor taal en rekenen zijn wij tevreden over ons onderwijs. Er zijn duidelijke leerlijnen. We hebben extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben. We helpen kinderen die extra hulp nodig hebben. Dat is voor ons duidelijk. Elke dag besteden we volop aandacht aan lezen, schrijven, rekenen, taal, dictee en woordenschat. Maar hoe zit dat met andere vakken en vaardigheden? 
Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. De reden dat de Kluinveenschool kiest voor IPC en niet een andere methodiek, is omdat IPC veel meer biedt dan uitsluitend vakkennis. Leerlingen leren enorm veel vaardigheden en worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen. Over deze vaardigheden leest u hier meer.

Unit
Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Ieder jaar leren de kinderen belangrijke kennis, vaardigheden en inzichten aan de hand van 5 of 6 thema's die de leerkrachten uitkiezen. Bij die keuze houden we er rekening mee dat alle vakgebieden voldoende aan bod komen dat jaar.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg met oog voor ‘the big picture’. Het wordt zo voor alle kinderen duidelijk wat er binnen de unit valt te leren. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

                           Vaste structuur van een IPC Unit

Rol van de ouder(s)
Ouders worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. Bij elke unit is er een voorbeeldbrief voor ouders waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren, op welke manier en hoe ouders thuis kunnen 


Onderwijskundige waarde van IPC
IPC wordt in andere landen gezien als een belangrijk en waardevol lesprogramma. Het onafhankelijke rapport van het ‘Centre for the Study of Education in an International Context’ van de universiteit van Bath is zeer positief over IPC. Ook de invloedrijke ‘Campaign for Learning’ heeft zich zeer gunstig uitgelaten over het IPC en de ECIS (European Council of International Schools) heeft voor het IPC gekozen als leerlijn voor haar nieuwe scholen; deze scholen zijn zeer positief. Ook in Nederland heeft de inspectie zich positief uitgelaten over de dekkingsgraad die het IPC biedt. Op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling heeft het IPC zelfs de innovatieprijs gewonnen.

IPC op de Kluinveenschool
Van groep 1 t/m groep 8 werken we tijdens de units op dezelfde manier. Dat is zichtbaar in alle klassen door:
- De leerwand. Elke groep heeft een eigen leerwand waarop te zien is wat er is gedaan en wat er is geleerd.
- Thematisch onderwijs. Per week werkt elke groep 3 á 4 keer per week aan een IPC-unit. In de meeste groepen gebeurt dat in de middag. De thema's kunnen per groep verschillen
- Internationaal. Het is belangrijk dat kinderen leren om hun eigen leefwereld te vergelijken met die van andere mensen en culturen. 
Daarom is het internationale aspect ook zo belangrijk binnen IPC. In veel klassen is daarom een wereldkaart of wereldbol te zien. 
- Persoonlijke vaardigheidsdoelen. Naast alle vakkkennis leren kinderen ook vaardigheden die ze in het dagelijks leven hard nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, communiceren en samenwerken. Ook deze doelen zijn zichtbaar in elke klas en per maand wordt één doel extra benadrukt.

Als leerkrachten zien we regelmatig een prachtig leerproces in onze klassen. We zien enthousiaste kinderen die worden uitgedaagd om zelf iets nieuws te leren. We zien dat ze zich bepaalde kennis eigen maken en zelf ook vragen gaan stellen, op zoek naar meer kennis en vaardigheden.
En natuurlijk, ook tijdens IPC zijn er wel eens lessen of onderwerpen die niet alle kinderen aanspreken, of die ze moeilijk vinden. Maar datzelfde zien we ook bij vakken als rekenen en taal. De activiteiten zijn cruciaal voor het leerproces en het mag ook leuk zijn, maar het IPC is expliciet gericht op leren. De definitie van het met succes doorlopen van het IPC is niet puur een kwestie van leuke activiteiten waar de kinderen plezier aan beleven. Het is vooral het behalen van leerresultaten via die activiteiten. Juist om die reden zijn de leerdoelen in de hele IPC-leerlijn zo expliciet geformuleerd en zijn deze ook zichtbaar in de klas. Zodat de kinderen weten wat het doel is van de activiteiten en het leren voor hen zichtbaar wordt. 

Voor meer informatie:
Ouderbrochure IPC

https://www.leraar24.nl/dossier/731/international-primary-curriculum-ipc

http://www.ipc-nederland.nl/


Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)